หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ยศ.ทบ. ประจำปี 2566

000ศภษ.ยศ.ทบ. มีแผนเปิดหลักสูตรภาษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลที่จำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจหน่วย และ ทบ. ในภาพรวม และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาเพื่อขยายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดหลักสูตรฯ สรุปได้ดังนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 6 หลักสูตร

หลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่น จำนวน 5 หลักสูตร

หลักสูตรภาษาอาเซียนและเอเชียตะวันออก จำนวน 3 หลักสูตร

❖ หลักสูตรภาษาไทย สำหรับนายทหารนักเรียนมิตรประเทศ