หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ยศ.ทบ. ประจำปี 2567

0 0ศภษ.ยศ.ทบ. มีแผนเปิดหลักสูตรภาษา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 12 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลที่จำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจหน่วย และ ทบ. ในภาพรวม และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาเพื่อขยายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดหลักสูตรฯ สรุปได้ดังนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คลิก จำนวน 4 หลักสูตร

หลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่น คลิก จำนวน 5 หลักสูตร

หลักสูตรภาษาอาเซียนและเอเชียตะวันออก คลิก จำนวน 2 หลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย สำหรับนายทหารนักเรียนมิตรประเทศ